Vyhlásenie výsledkov súťaže
  21. november 201
8
  na 15. ročníku kongresu DEŇ ODPADOVÉHO
  HOSPODÁRSTVA
  Hotel Saffron |  Bratislava

Vyhlasovatelia

Vyhlasovateľmi a organizátormi Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec sú:

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)
je prvým dobrovoľným profesijným združením subjektov podnikajúcich v odpadovom hospodárstve založeným v Slovenskej republike.  APOH združuje podnikateľské subjekty pokrývajúce svojím rozsahom väčšiu časť výkonov v tejto oblasti v Slovenskej republike. Členmi sú subjekty zaoberajúce sa zberom a zhromažďovaním odpadov, ich prepravou, úpravou, energetickým využitím, materiálovým využitím - recykláciou až po ekologické skládkovanie nevyužiteľných častí. 


Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku (ASPEK)
Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku je mimovládne, nezávislé a neziskové združenie, založené s cieľom prispievať svojimi aktivitami ku riešeniu znižovania vplyvov výrobných a ďalších činností na životné prostredie.


Ministerstvo životného prostredia SR
Od roku 2014 je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky spoluvyhlasovateľom Ceny odpadového hospodárstva Zlatý Mravec. MŽP SR je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane.


Združenie organizácií verejných prác (ZOVP)
Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky bolo založené v roku 1990 ako profesná organizácia, ktorej členské organizácie poskytujú služby v komunálnej sfére, vyrábajú, predávajú a servisujú komunálnu techniku, poskytujú projekčné a poradenské služby v oblasti životného prostredia. V prevažnej miere združené organizácie zabezpečujú komplexný komunálny servis pre mestá a obce (nakladanie s komunálnym odpadom vrátane separovaného zberu, čistenie, opravy a údržba komunikácií vrátane zimnej údržby, údržba verejného osvetlenia, verejnej zelene a cintorínov, prevádzkovanie športových, sociálnych a kultúrnych zariadení, správa mestského a obecného majetku). Členské organizácie tento servis zabezpečujú vo viac ako 200 mestách a obciach s viac ako 2 miliónmi obyvateľov v Slovenskej republike.


Reclay Slovensko, s.r.o.
je poradenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti životného prostredia, odpadového a obalového hospodárstva. Patrí do medzinárodnej skupiny Reclay Group. V rámci Ceny odpadového hospodárstva Zlatý mravec preberá zodpovednosť výkonného organizátora a koordinátora. 

 

www.zlatymravec.sk | cena@zlatymravec.sk | 2006-2020