Víťazi 14. ročníka (2019)

Víťaz kategórie "Komunálne odpadové hospodárstvo"
Obec Trnavá Hora
za projekt Intenzifikácia odpadového hospodárstva obce Trnavá Hora “

Obec Trnavá Hora v roku 2010 zaviedla triedený zber zložiek komunálneho odpadu. Dlhodobým systematickým zavádzaním organizačných, technických a administratívnych opatrení ho postupne vylepšovala, čo sa prejavovalo v postupnom náraste vytriedených a zrecyklovaných odpadov a znižovaní zmesového komunálneho odpadu. V súčasnosti obec dosahuje 53,57 % mieru triedenia komunálnych odpadov. 


Víťaz kategórie "Firemné odpadové hospodárstvo"
FECUPRAL, spol. s r.o.

za projekt „Waste to Resource - Ash to Product

Spoločnosť FECUPRAL Prešov pôsobí v slovenskom odpadovom hospodárstve nepretržite už 25 rokov. Patrí k pevným spracovateľským pilierom pre širokú škálu nebezpečných i ostatných odpadov. V posledných rokoch spoločnosť prešla výraznou cestou inovácií. Inštalácia optickej linky, či využívanie popolov zo spaľovacích procesov na trhu keramiky či práškovej metalurgie, zaradili Fecupral medzi významnú súčasť obehového hospodárstva SR.


Víťaz kategórie "Inovatívne riešenie"
sobi, o. z.
za projekt „Značka sobi.eco"

sobi.eco predstavuje novú slovenskú značku vyrábajúcu dizajnové ekologické výrobky v chránených a sociálnych dielňach na Slovensku. Na výrobu používa recyklované materiály. Projekt značky sa zameriava na pretváranie starého oblečenia a plastov na recyklované produkty – tašky a obaly - všetky vyrobené zo 100% recyklovanej netkanej textílie. Výrobky sobi.eco sa úspešne predávajú. Značku aktuálne ponúka približne 20 distribútorov na Slovensku a v Českej republike. Z uvedených dôvodov má tento materiál vysoký potenciál uplatnenia na globálnom trhu.


Víťaz kategórie "Environmentálna výchova"
Priatelia Zeme − SPZ, o.z.
za projekt „O odpade bez odpadu“

Občianske združenie Priatelia Zeme - SPZ svojou intenzívnou, mravenčou prácou v období posledných dvoch rokov významným spôsob prispeli k formovaniu environmentálneho vedomia slovenskej verejnosti. V priamej komunikácii s občanmi obcí a miest, žiakmi i študentmi vysvetľujú vplyv odpadov na kvalitu životného prostredia, význam jeho triedenia, kompostovania a predovšetkým ako je možné predchádzať jeho vzniku. Plnia tak významnú celospoločenskú funkciu vzdelávania verejnosti v čase prechodu na obehové hospodárstvo. V období rokov 2018-2019 uskutočnili 965 prednášok pre verejnosť, žiakov základných a študentov stredných škôl s viac ako 32 tisícmi účastníkmi.  


Víťaz kategórie "Študentský projekt"
Ing. Jakub Kasala
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta
za projekt „Konštrukčný návrh štvorrotorového drviaceho stroja“

  

Hodnotiaca komisia ocenila odbornú úroveň aj kvalitu spracovania náročnej témy diplomovej práce Ing. Jakuba Kasalu. Jej prínos je predovšetkým v dobrom praktickom využití v rôznych sektoroch odpadového hospodárstva..

Partnerom tejto kategórie je spoločnosť ELT Management Company Slovakia s.r.o., ktorá oceňuje víťaza finančnou odmenou vo výške 400 Eur. 

 


Čestné uznanie
Property & Environment s.r.o.

za projekt: „Odpady-portal.sk“

Denník Odpady-portal.sk už 10 rokov prináša originálne spravodajstvo pre oblasť odpadového hospodárstva - publicistiku, analýzy, legislatívne novinky, informačný servis pre samosprávy a podnikateľov, novinky zo zahraničia. Počas celého obdobia svojho pôsobenia na mediálnom trhu striktne dodržiaval zásadu nezávislosti, čoho svedectvom je aj skutočnosť, že nebol nikdy financovaný z verejných zdrojov. V súčasnosti dosahuje priemernú návštevnosť 27.500, v niektorých obdobiach až 40.000 unikátnych návštevníkov mesačne.. 


Čestné uznanie
Institut of promotion, s.r.o. (pre spoločnosť Slovak Telekom a.s.)
za projekt: „Magio pláž 2019“

Magio pláž predstavuje v slovenských podmienkach jedinečné massmarketové podujatie (s trvaním 80 a viac dní, s návštevnosťou 250 000 ľudí). Projekt v roku 2019 úspešne aplikoval myšlienku Zero waste a vytvoril z Magio Pláže vzdelávaciu platformu inšpirujúcu širokú verejnosť k zodpovednému tráveniu voľného času. Organizátori podujatia dôsledne uplatňovali princípy predchádzania vzniku odpadov, zeleného obstarávania, triedenia vzniknutého odpadu, kompostovania biologického odpadu, ako aj vzdelávania návštevníkov formou prednášok a workshopov súvisiacich s témou projektu.

Ocenenia víťazom odovzdali zástupcovia vyhlasovateľov súťaže:
Boris Susko - štátny tajomník za Ministerstvo životného prostredia SR 
Christian Abl za hlavného vyhlasovateľa Reclay Slovensko, s.r.o.
Dušan Magula za Asociáciu podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)
Peter Kuba
za Združenie organizácií verejných prác (ZOVP)
Michal Fabuš za ASPEK - Asociáciu priemyselnej ekológie na Slovensku


Zľava: Víťaz kategórie Komunálne odpadové hospodárstvo: starosta obce Trnavá Hora Pavel Kravec, štátny tajomník MŽP SR Boris Susko a Peter Kuba - prezident ZOVP.

  
Zľava: Víťaz kategórie Firemné odpadové hospodárstvo: konatelia spoločnosti FECUPRAL, spol s.r.o.  Štefan Hanigovský ml.. Štefan Hanigovský, štátny tajomník MŽP SR Boris Susko a Dušan Magula  - prezident APOH.


Zľava: Víťaz kategórie Inovatívne riešenie -predstavitelia o.z. sobi Alena Horváthová a Tomáš Horváth, štátny tajomník MŽP SR Boris Susko a Michal Fabuš - viceprezident ASPEK.

)
Zľava: Víťaz kategórie Environmentálna výchova - predstavitelia o.z. Priatelia Zeme - Lenka Beznáková, Branislav Moňok, štátny tajomník MŽP SR Boris Susko a Peter Kuba - prezident ZOVP


Zľava: Víťaz kategórie Študentský projekt -Jakub Kasala, štátny tajomník MŽP SR Boris Susko, Christian Abl, konateľ Reclay Österreich GmbH a Radim Filák - konateľ ELT Management Company Slovakia s.r.o.


Zľava: Čestné uznanie - predstavitelia spoločnosti Property & Environment s.r.o. - Dana Feketeová, Radovan Kazda, štátny tajomník MŽP SR Boris Susko


Zľava: Čestné uznanie - zástupca spoločnosti Slovak Telekom a.s., zástupca spoločnosti Institut of promotion, s.r.o. Jana Mroškáková, štátny tajomník MŽP SR Boris Susko


Víťazom srdečne gratulujeme! 

 

 

www.zlatymravec.sk | cena@zlatymravec.sk | 2006-2020