Víťazi 12. ročníka (2017)

Víťaz kategórie "Komunálne odpadové hospodárstvo"
HATER - HANDLOVÁ spol. s r.o.
za projekt Triedenie komunálnych odpadov spoločnosťou Hater-Handlová “

Spoločnosť Hater-Handlová, i keď patrí k menším regionálnym spoločnostiam poskytujúcim služby v oblasti odpadového hospodárstva, dokázala systematickou prácou v období niekoľkých rokov vybudovať efektívny systém triedenia, zberu a nakladania s komunálnymi odpadmi. Dôležitou súčasťou systému ich činnosti je pravidelná práca s verejnosťou, ktorá prináša výsledky.


Víťaz kategórie "Firemné odpadové hospodárstvo"
Slovenská asociácia ochrany rastlín

za projekt Pilotný projekt nakladania s prázdnymi obalmi z prípravkov na ochranu rastlín“

Slovenská asociácia ochrany rastlín vo vybraných regiónoch Slovenska postupne zavádza zber, úpravu, prepravu a zhodnocovanie prázdnych obalov z prípravkou na ochranu rastlín, čím zásadným spôsobom prispieva k tomu, aby tieto obaly nielen neohrozovali životné prostredie a zdravie ľudí, nekončili na skládkach odpadov, ale boli naopak zhodnocované. Projekt je prejavom zodpovednosti výrobcov v oblasti poľnohospodárstva, ktorí si uvedomujú možný negatívny vplyv znečistených obalov na prírodné prostredie.


Víťaz kategórie "Inovatívne riešenie"
EPA Plus, s.r.o.
za projekt „Aplikácia EVO"

Spoločnosť EPA Plus s.r.o. vyvinula vlastnú aplikáciu EVOD, ktorá slúži najmä na elektronickú evidenciu odpadov, evidenciu sprievodných listov nebezpečných odpadov, či tvorbu identifikačných listov nebezpečných odpadov. Aplikácia umožňuje efektívne plnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení zákona o odpadoch a vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Je dostupná vo webovom prehliadači, pričom nie je potrebná žiadna ďalšia inštalácia programov. Pre užívateľov poskytuje komfortné, jednoduché, rýchle a efektívne riešenie.


Víťaz kategórie "Environmentálna výchova"
Zámok Hlohovec, o.z.
za projekt „Ekoučebňa na hlohoveckom zámku“

Občianskemu združeniu Zámok Hlohovec sa podarilo úspešne spojiť tradičné vzdelávacie metódy s modernými technológiami a inovatívnymi didaktickými postupmi, ktoré prinášajú do vzdelávacieho systému nové prvky a sú zároveň pre mládež mimoriadne atraktívne. Občianske združenie spolupracuje s viac ako 60 školami a postupne rozširuje svoje pôsobenie mimo hraníc Trnavského regiónu.


Víťaz kategórie "Študentský projekt"
Ing. Denisa Rášová
Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave „Medzinárodný obchod s odpadom a jeho dopady na vybrané ekonomiky“
  

Hodnotiaca komisia ocenila celkovú úroveň a kvalitu spracovania diplomovej práce Ing. Denisy Rášovej ako aj objektívne zhrnutie spracovaných informácií v oblasti globálneho obchodu s odpadom. Študentke sa podarilo poskytnúť ucelený pohľad na problematiku cezhraničných tokov odpadu na globálnej úrovni.

Partnerom tejto kategórie je spoločnosť VOLKSWAGEN Slovakia, a.s., ktorá každoročne oceňuje víťaza finančnou odmenou vo výške 400 Eur. 

 


Čestné uznanie
Punkt, o.z.

za projekt: „Dobrý trh bez odpadov“

Občianske združenie Punkt organizovaním verejných trhov zavádza originálnym spôsobom do mestského prostredia nový spôsob výchovy obyvateľov v oblasti nakladania s odpadmi. Spôsob prípravy a realizácie týchto podujatí predstavuje odklon od tradičného konzumného spôsobu prevádzky trhov k ich udržateľnému modelu. Dobré trhy sú nielen miestom jedinečnej atmosféry, ale i učebňou pod holým nebom, v ktorej sa obchodníci i spotrebitelia dozvedia ako uplatňovať princípy predchádzania vzniku odpadov, minimálnej tvorby odpadov a správneho nakladania s nimi.


Čestné uznanie
MFF Eko s.r.o.

za projekt: „Junior Festival“

Junior Festival predstavuje v našich podmienkach unikátny spôsob uskutočňovania environmentálnej výchovy pre žiakov základných a stredných škôl. Projekt kombinuje premietanie filmov s tematikou ochrany životného prostredia s rôznymi formami vzdelávania a sprievodnými aktivitami. Významným spôsobom prispieva k šíreniu osvety o potrebe predchádzania vzniku odpadov, ich triedení a zhodnocovaní.

Ocenenia víťazom odovzdali zástupcovia vyhlasovateľov súťaže:
štátny tajomník Boris Susko za MŽP SR, Ľubomír Augustín za hlavného vyhlasovateľa Reclay Slovensko, Peter Krasnec za Asociáciu podnikateľov v odpadovom hospodárstve,  a Peter Kuba za Združenie organizácií verejných prác.


Víťazom srdečne gratulujeme! 

 

 

www.zlatymravec.sk | cena@zlatymravec.sk | 2006-2020