Víťazi 10. ročníka (2015)

Víťaz kategórie "Komunálne odpadové hospodárstvo"
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
za projekt "Systém Evidence"

Systém Evidence spoločnosti OLO predstavuje moderný informačný a komunikačný nástroj na efektívne riadenie a kontrolu procesov v oblasti zberu a odvozu komunálneho odpadu a jeho zložiek na území mesta Bratislava. Jeho prednosťou je zaznamenanie všetkých neštandardných situácií v reálnom čase, ich zobrazenie na webe. Systém Evidence umožňuje spoločnosti OLO a.s. optimalizovať svoje kľúčové činnosti, včas reagovať na vznik neštandardných situácií ako sú napr. znečistenia stanovíšť, či efektívne vybavovať podnety od občanov a klientov.


Víťaz kategórie "Firemné odpadové hospodárstvo"
EMBRACO SLOVAKIA s.r.o.

za projekt Minimalizácia odpadov zneškodnených skládkovaním a zlepšenie vizualizácie separovaného zberu v závode Embraco

Výrobca kompresorov zo Spišskej Novej Vsi, spoločnosť Embraco Slovakia sa od roku 2012 intenzívne zaoberá znižovaním produkcie odpadov vo výrobnom procese. Tento cieľ sa mu darí úspešne napĺňať, výsledkom čoho je zníženie množstva skládkovaných odpadov v roku 2015 až o 60 % oproti roku 2012. Spoločnosť v súčasnosti recykluje viac než 98% svojich vyprodukovaných odpadov. Zavádzaním nových postupov vo výrobe a požiadavkami na externé služby dokáže Embraco Slovakia predchádzať vzniku odpadov.


Víťaz kategórie "Inovatívne riešenie"
Marius Pedersen a.s.
za projekt „Optická triediaca linka“

Spoločnosť Marius Pedersen uskutočnila vo svojej prevádzke v Šulekove investíciu do výstavby najmodernejšieho zariadenia na triedenie plastov na Slovensku. Optická triediaca linka posunula kvalitu spracovania tohto prúdu odpadov na novú úroveň. Zariadenie s využitím balistického separátora rozlišuje jednotlivé materiály na základe typu plastu a jeho farby, čo umožní zvyšovať mieru materiálového a energetického využívania plastov v SR. Optická triediaca linka dokáže pokryť potrebu regiónu s takmer 1 miliónom obyvateľov a umožní spoločnosti Marius Pedersen naplniť svoj záväzok spracovať do roku 2019 celkovo 12 550 ton plastov.


Víťaz kategórie "Environmentálna výchova"
Občianske združenie TATRY
za projekt „Na skládky nie sme krátki“

Občianske združenie Tatry bolo ocenené za dlhoročné zásluhy o zvyšovanie spoločenského vnímania a občianskeho záujmu o problematiku nelegálnych skládok odpadov. Projekt „Na skládky nie sme krátki“ predstavuje v podmienkach SR jedinečnú výchovno-vzdelávaciu aktivitu, ktorá úspešne pracovala s vybranými cieľovými skupinami obyvateľov Slovenska. Mimoriadne záslužnou bola rozsiahla terénna práca dobrovoľníkov podieľajúcich sa na monitoringoch a odhaľovaní nelegálnych skládok odpadov i občianska angažovanosť OZ Tatry pri podávaní podnetov na ich odstránenie.


Víťaz kategórie "Študentský projekt"
Bc. Eva Psotná
študentka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulty priemyselných technológií v Púchove
za „Spracovanie odpadových PET fliaš pomocou mikrovlnného žiarenia“

  

Bakalárska práca Bc. Evy Psotnej bola ocenená za vysokú kvalitu jej spracovania a prínos pre priemyselnú prax.   

Partnerom tejto kategórie je spoločnosť VOLKSWAGEN Slovakia, a.s., ktorá každoročne oceňuje víťaza finančnou odmenou vo výške 400 Euro. 

 


Čestné uznanie
Národná recyklačná agentúra Slovensko
za projekt  „Inovatívne riešenia pre klimatické zmeny na princípe obehového hospodárstva“
  

Čestné uznanie obdržala aj Národná recyklačná agentúra Slovensko za originálne uplatnenie výrobkov z recyklovaných materiálov na výstavbu spevnených plôch s funkciou retencie vody. Ocenený projekt v sebe zahŕňa environmentálny, ekonomický i sociálny aspek a umožňuje široké uplatnenie na komunálnej úrovni.   


Ocenenia víťazom odovzdali zástupcovia vyhlasovateľov súťaže:
štátny tajomník Vojtech Ferencz za Ministerstvo životného projektu SR,
Eva Maria Kassl za Reclay Group,
Peter Krasnec za Asociáciu podnikateľov v odpadovom hospodárstve,
Peter Kuba za Združenie organizácií verejných.


Víťazom srdečne gratulujeme! 

 

www.zlatymravec.sk | cena@zlatymravec.sk | 2006-2020