Víťazi 9. ročníka (2014)

Víťaz kategórie "Komunálne odpadové hospodárstvo"
Združenie obcí pre trvalo udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom so sídlom v Palárikove
za projekt "Trvalo udržateľný systém triedeného zberu"

Združenie obcí za trvalo udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom so sídlom v Palárikove už 10 rokov dosahuje mimoriadne výsledky v triedenom zbere a zhodnocovaní zložiek komunálneho odpadu vo vidieckej zástavbe. Svojou neutíchajúcou činnosťou je príkladom toho, že sa dá aj bez sofistikovanej technológie zvyšovať mieru recyklácie zložiek komunálneho odpadu a znižovať náklady jednotlivých obcí. Združenie prevádzkuje komunálne kompostoviská, zriadilo Centrum na opätovné využitie odpadov a uskutočňuje početné výchovné aktivity pre rôzne cieľové skupiny.   


Víťaz kategórie "Firemné odpadové hospodárstvo"
CM European Power Slovakia, s.r.o.

za projekt Nové riešenia v nakladaní s odpadmi v spoločnosti CM European Power Slovakia v intenciách hierarchie a cieľov odpadového hospodárstva Slovenskej republiky

Spoločnosti CM European Power Slovakia, s.r.o. sa podarilo v relatívne krátkom čase zásadným spôsobom zmeniť hierarchiu nakladania s dvoma významnými prúdmi odpadov. Spoločnosť našla efektívne riešenie na zhodnocovanie popolčeka z elektrostatických odlučovačov metódou R4, pričom nahradila jeho predchádzajúce skládkovanie. Rovnako úspešná je aj pri využívaní energosádrovca ako vedľajšieho produktu, ktorý je využiteľný ako jeden z komponentov pri výrobe cementu. Uvedený spôsobom nakladania s odpadmi prináša okrem environmentálnych benefitov aj značnú úsporu ušetrených nákladov za skládkovanie.


Víťaz kategórie "Inovatívne riešenie"
JRK Waste Management s.r.o.
za projekt „KiWi (Kitchen Waste)“

Hodnotiaca komisia ocenila inovatívny prístup spoločnosti JRK Waste Management k spracovaniu kuchynských a reštauračných odpadov kompostovaním priamo na mieste ich vzniku. Navrhované riešenie významným spôsobom uľahčuje nakladanie s problémovým prúdom odpadov, odkláňa ho od skládkovania, znižuje emisie CO2 z dopravy a zabezpečuje plnohodné využitie kvalitného kompostu.rilák.   


Víťaz kategórie "Environmentálna výchova"
Nadácia KOSIT a NATUR-PACK, a.s. 
za projekt „Ekoknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika“

V prípade Ekoknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika komisia ocenila nápaditosť a úroveň spracovania publikácie, ktorá pútavým spôsobom formuje vzťah detského čitateľa k svojmu životnému prostrediu. Poučnými príbehmi, zrozumiteľnými ilustráciami a veselými pesničkami mu pripomína, že kladný vzťah k prírode sa začína už v domácnosti triedením odpadu. Knižka má všetky predpoklady na to, aby sa stala súčasťou učebných pomôcok pri výučbe environmentálnej výchovy na školách.


Víťaz kategórie "Študentský projekt"
Ing. Ronald Zakhar
študent Technickej univerzity v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STÚ
za projekt "Anaeróbne spracovanie biomasy z výroby cystínu"

  

V kategórii študentských projektov bol ocenený prístup a precíznosť spracovania témy diplomovej práce zo strany Ing. Ronalda Zakhara. Hodnotný bol samotný vklad študenta v dlhodobej výskumnej časti projektu. Práca mala úzke previazenie na konkrétny problém spracovania biomasy z výroby cystínu v Biotike Slovenská Ľupča. Dosiahnuté výsledky diplomovej práce majú všetky predpoklady k tomu, aby sa navrhované riešenie uplatnilo v bioplynovej stanici producenta cystínovej biomasy. Tieto výsledky môžu byť pomerne ľahko zovšeobecnené a aplikované na odpadovú biomasu z výroby aminokyselín na Slovensku aj v zahraničí. Víťaz tejto kategórie si každoročne odnáša finančný príspevok od spoločnosti Volkswagen Slovakia vo výške 400 €.   
Partnerom tejto kategórie je spoločnosť VOLKSWAGEN Slovakia, a.s., ktorá každoročne oceňuje víťaza finančnou odmenou vo výške 400 Euro. 


 


Ocenenia víťazom odovzdali zástupcovia vyhlasovateľov súťaže: štátny tajomník Vojtech Ferencz za MŽP SR, Martin Schürmann za Reclay Group, Peter Krasnec za Asociáciu podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Michal Fabuš za Asociáciu priemyselnej ekológie a Miroslav Jurkovič za Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie.


Víťazom srdečne gratulujeme! 

 

www.zlatymravec.sk | cena@zlatymravec.sk | 2006-2020