Víťazi 7. ročníka (2012)

Víťaz kategórie "Komunálne odpadové hospodárstvo"
Brantner Fatra s.r.o.  
za projekt "Priateľsky k životnému prostrediu, zodpovedne k zákazníkom"

Víťazom kategórie komunálne odpadové hospodárstvo sa stala spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. s projektom „Priateľsky k životnému prostrediu, zodpovedne k zákazníkom“. Spoločnosť bola ocenená za dlhoročné príkladné poskytovanie služieb v komunálnom odpadovom hospodárstve v meste Martin. Úspešnou intenzifikáciou systému triedeného zberu a pravidelnou prácou s verejnosťou, v spolupráci s mestom Martin, výraznou mierou prispela k zvýšeniu miery recyklácie zložiek komunálneho odpadu a jeho odkloneniu od skládkovania. 


Víťaz kategórie "Firemné odpadové hospodárstvo"
MONDI SCP a.s.
za projekt „Optimalizácia odpadového hospodárstva v spoločnosti MONDI

V kategórii firemné odpadové hospodárstvo sa víťazom stala ružomberská papiereň MONDI SCP a.s. V súťaži uspela s projektom „Optimalizácia odpadového hospodárstva v spoločnosti MONDI SCP“. Hodnotiaca komisia ocenila, že spoločnosť MONDI SCP zásadným spôsobom optimalizovala, v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, nakladanie s odpadmi vo svojej výrobnej prevádzke v Ružomberku . Výsledkom ich snaženia je zníženie množstva vyprodukovaných odpadov za posledných päť rokov o 270.000 ton. Spoločnosť takmer 60% svojich odpadov materiálovo zhodnocuje alebo recykluje a 9% energeticky využíva., s.r.o.    


Víťaz kategórie "Inovatívne riešenie"
TrashOut s.r.o.
za projekt „Mobilná aplikácia na lokalizáciu nelegálnych skládok odpadov“

Kategóriu Inovatívne riešenia tento rok ovládla spoločnosť TrashOut s.r.o. s projektom: „Mobilná aplikácia na lokalizáciu nelegálnych skládok odpadov“. Spoločnosť bola ocenená za originálny prístup k riešeniu akútneho problému odpadového hospodárstva, ktorým je vznik nelegálnych skládok odpadov. Aplikácia vyvinutá spoločnosťou TrashOut umožňuje pomocou mobilného telefónu rýchlu a jednoduchú lokalizáciu nelegálnej skládky, nahlásenie jej základných charakteristík. Takto získané údaje vytvárajú jedinečnú databázu, ktorá je všeobecne dostupná pre verejnosť i inštitúcie zodpovedné za odstraňovanie nelegálnych skládok. Aplikácia sa začína postupne úspešne využívať nielen na Slovensku, ale aj v susedných krajinách a v Severnej Amerike.


Víťaz kategórie "Environmentálna výchova"
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
za projekt „OLOMPIÁDA“

Víťazom kategórie environmentálna výchova sa stala bratislavská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadov a.s. za projekt „OLOMPIÁDA“. Prvenstvo si spoločnosť OLO a.s. odniesla za originálnosť a komplexnosť vzdelávaco-zábavného programu OLOMPIÁDA, určeného pre žiakov bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl zameraného na výchovu a vzdelávanie v oblasti triedeného zberu odpadov a ochrany životného prostredia.


Víťaz kategórie "Študentský projekt"
Ing. Juan José Chávez Fuentes
študent Technickej univerzity v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STÚ
za projekt "Dizajn bioplynovej stanice pre poľnohospodárske zvyšky".

  

V silnej konkurencii študentských prác sa v tomto ročníku súťaže šťastie usmialo na čerstvého absolventa Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STÚ v Bratislave Ing.Juana Josého Cháveza Fuentesa. Najvyššiu známku získal a jeho diplomová práca s témou: Dizajn bioplynovej stanice pre poľnohospodárske zvyšky.
Komisia ocenila osobitý prístup a spôsob spracovaniu náročnej témy využívania poľnohospodárskych zvyškov odpadov na produkciu bioplynu v podmienkach malej farmárskej bioplynovej stanice. Diplomová práca veľmi zrozumiteľne poukazuje na možné energetické profity z prevádzky bioplynových staníc rôzneho typu spracovaním základných rastlinných a živočíšnych zvyškov z poľnohospodárskej výroby.

Študentskú cenu v hodnote 400,-EUR podporila spoločnosť VOLKSWAGEN Slovakia, a.s.  

 


Ceny víťazom odovzdal štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz a za vyhlasovateľov Fritz Flanderka, Peter Krasnec, Pavel Jech a Miroslav Jurkovič.
  


Víťazom srdečne gratulujeme! 

 

www.zlatymravec.sk | cena@zlatymravec.sk | 2006-2020