Víťazi ročníkov súťaže

 


Víťazi 6. ročníka (2011)

Víťaz kategórie "Komunálne odpadové hospodárstvo"
TECHNICKÉ SLUŽBY - Žiar nad Hronom, a.s.
za projekt "Komunálne odpadové hospodárstvo pre samosprávy"

I napriek skutočnosti, že Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. patria k najmladším spoločnostiam v oblasti zberu a nakladania s odpadom v SR, priniesli do našich ustálených pomerov progresívny spôsob realizácie služieb na regionálnej úrovni. Výsledkom ich pôsobenia v 32 obciach žiarskeho regiónu je bezplatný zber zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, viacvrstevné kombinované materiály, biologicky rozložiteľný odpad), a výrazne zníženie množstva produkovaných komunálnych odpadov. Spoločnosť začala meste Žiar nad Hronom úspešne uskutočňovať zber kuchynských olejov. Významnou súčasťou ich služieb sú mnohoraké aktivity v oblasti práce s verejnosťou a predovšetkým s deťmi v predškolských zariadeniach a mládežou. Cenu prevzala konateľka spoločnosti Zuzana Gallová. 


Víťaz kategórie "Firemné odpadové hospodárstvo"
PCA Slovakia, s.r.o.
za projekt „Efektívne odpadové hospodárstvo v automobilovom priemysle.

Spoločnosť PCA Slovakia, s.r.o. stanovením ambicióznych environmentálnych cieľov a zavedením princípov odpadového hospodárstva dosiahla v období rokov 2006-2011 70%-né zníženie produkcie odpadov, čo prinieslo výrazné úspory nákladov za skládkovanie odpadov. Spoločnosť zároveň enormne zvýšila podiel zhodnotených odpadov. Predchádzaním vzniku odpadov, vzdelávaním a motiváciou zamestnancov závod v Trnave vytvoril vysoko efektívny systém odpadového hospodárstva, ktorý ho radí na čelo aj v rámci skupiny PSA. Cenu si osobne odniesol Laurent Beroni, technický riaditeľ a člen vedenia PCA Slovakia, s.r.o.    


Víťaz kategórie "Inovatívne riešenie"
DRON - Sklady, s.r.o.
za projekt „Technologická linka DSSC/SCA“

Technologická linka DSSC/SCA je výsledkom 8 ročného úsilia zameraného na výskum a vývoj technológie spracovania odpadu procesom termického štiepenia. Predstavuje v slovenských pomeroch jedinečné technické riešenie, ktoré ponúka inovatívny spôsob spracovania problémového prúdu odpadov. Výstupom spracovania odpadu sú palivá a nové produkty dobre uplatniteľné na trhu. Technológia nemá negatívne vplyvy na životné prostredie, je ekonomicky sebestačná. O jej uplatnenie prejavili záujem vo viacerých krajinách. Cenu prevzal konateľ spoločnosti László Farkas.


Víťaz kategórie "Environmentálna výchova"
KOSIT, a.s.
za projekt „Škôlka Ježka Separka.“

Komisia ocenila dlhoročné komplexné environmentálne vzdelávanie detí v predškolskom veku v oblasti separovaného zberu zložiek komunálnych odpadov. Škôlka Ježka Separka dnes predstavuje ucelený systém vzdelávacích aktivít, ktoré hravou a nenútenou formou vštepujú deťom od útleho veku potrebu triedenia odpadu a zodpovednosti jednotlivca za zdravé a čisté životné prostredie. Projekt rozvíja osobnosť dieťaťa, jeho vedomosti a zručnosti. Ide o jedinečnú komplexne spracovanú edukatívnu pomôcku pre učiteľov a deti materských škôl, ktorý  Má všetky predpoklady stať sa súčasťou environmentálneho vzdelávania v predškolských zariadeniach v SR. Zlatého mravca  prevzal generálny riaditeľspoločnosti, Alvise Gerotto.


Víťaz kategórie "Študentský projekt"
Bc. Nora KOTERÍKOVÁ
študentka  Technickej univerzity vo Zvolene
za projekt "Experiment aplikácie odpadových pieskov z foriem a jadier na výrobu betonárskych výrobkov".

  
Študentskú cenu v hodnote 400,-EUR podporila spoločnosť VOLKSWAGEN Slovakia, a.s.  

 


ČESTNÉ UZNANIE
PRIATELIA ZEME - SPZ
za projekt "Odpady sa týkajú všetkých!

Neziskové občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ vytrvalou mravenčou prácou uskutočňuje množstvo aktivít určených pre samosprávu, deti, mládež i laickú verejnosť. Všetko v záujme hospodárneho nakladania s komunálnym odpadom. Výsledkom ich neutíchajúceho snaženia je vznik viacerých úspešných modelov odpadového hospodárstva napr. v obciach Košeca, Šárovce, Chocholná-Velčice, Imeľ a ďalšie. Ich prístup prináša nielen progresívnejšie spôsoby nakladania s odpadmi, ale predovšetkým eliminuje ohrozenia životného prostredia a šetrí finančné zdroje samospráv. Ocenenie si odniesol riaditeľ Priateľov Zeme, Martin Valentovič.
  


Víťazom srdečne gratulujeme! 

 

www.zlatymravec.sk | cena@zlatymravec.sk | 2006-2020